Seminár k norme ISO/TS 9002

Termín konania: pripravujeme
PRIHLÁŠKA

Cieľ seminára 

Oboznámiť účastníkov o príkladoch a odporúčaniach normy ISO/TS 9002, ktorá poskytuje návod k jednotlivým článkom normy ISO 9001:2015. Táto norma uvádza príklady, ktoré môžu využívať organizácie. Uvedené príklady v tomto dokumente nie sú konečné, predstavujú iba možnosti, pričom nie všetky sú vhodné pre každú organizáciu.

Dokument zahŕňa príklady, opisy a voľby, ktoré môžu pomôcť, tak pri implementácii systému manažérstva kvality, ako aj v snahe jeho prepojenia so systémom manažérstva organizácie. Návody v tomto dokumente sa zhodujú s modelom systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, nevysvetľujú však požiadavky normy ISO 9001 a nie zámerom návodu, aby sa využil na účely auditovania alebo hodnotenia. Vzhľadom na to, že požiadavky normy ISO 9001 sú všeobecné, preto normu ISO/TS 9002 mohli by využiť organizácie rôznych typov, veľkostí, úrovní zrelostí a vo všetkých odvetviach. Návod na využitie príkladov môžu organizácie založiť na faktoroch ako sú ich veľkosť a komplexnosť.

 

Workshop

Príklad praktického riešenia identifikácie rizík, plánovanie opatrení na ich zvládanie a

zapracovanie do procesu.

 

Ako kvalifikačný doklad získajú absolventi „potvrdenie o absolvovaní”. 

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

Odborný garant

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
poradca a lektor. predseda TK 22 Kvalita pri UNMS SR

 

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

 Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP