PREŠKOLENIE O NORME STN EN ISO 19011:2019

Termín konania: 3. október 2019
PRIHLÁŠKA

Anotácia

Jedným z aspektov zlepšovana auditovania systémov manažérstva je trvalé udržiavanie kompetentnosti audítorov. Toto je predovšetkým zamerané na oblasť zmien noriem týkajúcich sa systémov manažérstva a ich auditovania. Aj keď zmeny v norme nie sú až také významné, zopakovanie všetkých požiadaviek/odporúčaní a nové poznatky ich aplikácie môžu byť premetom zlepšovania kompetentnosti audítora.

Cieľ

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách normy ISO 19011. Získajú poznatky o praktickom využití odporúčaní predmetnej normy pri auditovaní systémov manažérstva vrátane rizík spojených s auditovaním. Budú kompetentní zlepšiť svoj prístup k auditovaniu uplatnením nových odporúčaní. 

Školenie je určené

Školenie je určený manažérom kvality, interným audítorom, externým poradcom v systémoch manažérstva a všetkým, ktorí sa chcú zaoberať auditovaním systémov manažérstva.

Metódy

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady. Pre aplikáciu metód je vhodné si priniesť vlastný výtlačok normy.

Obsah školenia

  • Prehľad a výklad požiadaviek STN EN ISO 19011:2019
  • Zmeny vyplývajúce z porovnania noriem STN EN ISO 19011:2012 a  STN EN ISO 19011:2019
  • Workshop – riešenie praktických problémov pri auditovaní

Ako kvalifikačný doklad dostanú úspešní absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

Časový harmonogram školenia

08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

Odborný garant

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
– poradca a lektor. predseda TK 22 Kvalita pri UNMS SR

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

Cena školenia

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP