Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Termín konania: 25. apríl 2019
PRIHLÁŠKA

ANOTÁCIA

Vybudovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva environmentu patrí v súčasnosti medzi dôležité strategické rozhodnutie manažmentu organizácie.  Organizácie vo väčšine prípadov toto rozhodnutie napĺňajú s využitím požiadaviek a odporúčaní súboru noriem EN ISO 14000. Nosnou normou tohto súboru je predovšetkým norma STN EN ISO 14001:2016, ktorá umožňuje organizáciám zaviesť a certifikovať systém manažérstva environmentu v zmysle požiadaviek formalizovaných na medzinárodnej úrovni. Táto norma bola v priebehu rokov 2013 až 2015 podrobená rozsiahlej revízii. Účelom revízie bolo predovšetkým reagovanie na problémy v životnom prostredí, na klimatické zmeny, na využívanie zdrojov a sprísňovanie regulačných environmentálnych požiadaviek ako aj na zosúladenie štruktúry a kľúčovej terminológie všetkých noriem týkajúcich sa systémov manažérstva. Revízia si kládla za cieľ nadizajnovať taký systém manažérstva, ktorého aplikáciou môžu organizácie cez zabudovanie požiadaviek normy do strategického rozhodovania významným spôsobom prispieť k ochrane životného prostredia, efektívnemu využívaniu zdrojov a znižovaniu účinkov zmeny klímy.

 

CIEĽ

Vysvetliť účastníkom požiadavky STN EN ISO 14001:2016 a možnosti ich riešenia s využitím odporúčaní v EN ISO 14004:2016. Predstaviť dôležité zmeny a nové prístupy, ktoré sú v norme STN EN ISO 14001:2016 zabudované.

 

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený manažérom životného prostredia, interným audítorom,  poradcom v systémoch manažérstva životného prostredia  a všetkým, ktorí sa zaoberajú používaním noriem environmentálneho  manažérstva alebo o toto prejavujú záujem.

METÓDY

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady.

 

OBSAH A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Obsah seminára:

  • Prehľad a výklad požiadaviek STN EN ISO 14001:2016
  • Zmeny vyplývajúce z porovnania noriem STN EN ISO 14001:2005 a STN EN ISO 14001:2016
  • Odporúčania a príklady aplikácie z EN ISO 14004:2016 vo väzbe na vybrané požiadavky STN EN ISO 14001:2016
  • Test

Ako kvalifikačný doklad získajú absolventi „potvrdenie o absolvovaní”. 

1. DEŇ
08,15 – 8,30 – prezentácia
08,30 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,30 – odborný program

ODBORNÝ GARANT

Ing. Emília Boďová,PhD.

poradca a lektor, predsedkyňa TK 72 Environmentálne manažérstvo pri ÚNMS SR, vysokoškolský pedagóg SEVŠ v Skalici

MIESTO KONANIA

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

PRIHLÁŠKY

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

CENA

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP