Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Termín konania: 8. november 2017
PRIHLÁŠKA

Anotácia

Vybudovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality je strategické rozhodnutie manažmentu. Organizácie vo veľa prípadoch toto rozhodnutie napĺňajú s využitím požiadaviek a odporúčaní súboru noriem STN EN ISO 9000. Jednou z nosných noriem tohto súboru je aj norma ISO EN STN 9001. Táto norma bola v roku 2015 podrobená revízii. Účelom revízie bolo predovšetkým reagovanie na zmeny na trhoch, zavedenie univerzálnosti požiadaviek noriem systémov manažérstva a zdokonalenie požiadaviek normy z roku 2008. Revízia si nekladie za cieľ premenovať alebo používať označenie kapitol revidovanej normy, ale úlohou organizácie je predovšetkým využiť prechodné trojročné obdobie na zveľadenie existujúceho systému manažérstva v organizácii s využitím revidovaných požiadaviek normy.

Cieľ

Vysvetliť účastníkom požiadavky STN EN ISO 9001:2016 a možnosti riešenia požiadaviek s využitím odporúčaní ISO/DTS 9002:2016. Predstaviť sedem zásad manažérstva kvality podľa EN ISO 9000:2015. Uviesť kľúčové zmeny v STN EN ISO 9001:2016.

Kurz je určený

Kurz je určený manažérom kvality, interným audítorom, poradcom v systémoch manažérstva kvality a všetkým, ktorí sa zaoberajú používaním noriem systémov manažérstva kvality alebo o toto prejavujú záujem.

Metódy

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady.

Obsah a časový harmonogram

Obsah seminára:

  • Zásady manažérstva kvality podľa EN ISO 9000:2015
  • Prehľad a výklad požiadaviek STN EN ISO 9001:2016
  • Zmeny vyplývajúce z porovnania noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 9001:2016
  • Odporúčania ISO/DTS 9002 na riešenie vybraných požiadaviek STN EN ISO 9001:2016

Ako kvalifikačný doklad získajú absolventi „osvedčenie o absolvovaní”. 

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

Odborný garant

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
poradca a lektor. predseda TK 22 Kvalita pri UNMS SR

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?