Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Termín konania: 25. marec 2019
PRIHLÁŠKA

Anotácia

Vybudovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality je strategické rozhodnutie manažmentu. Organizácie vo veľa prípadoch toto rozhodnutie napĺňajú s využitím požiadaviek a odporúčaní súboru noriem STN EN ISO 9000. Jednou z nosných noriem tohto súboru je aj norma STN EN ISO 9001. Táto norma bola v roku 2015 podrobená revízii. Účelom revízie bolo predovšetkým reagovanie na zmeny na trhoch, zavedenie univerzálnosti požiadaviek noriem systémov manažérstva, a zavedenie uvažovania založeného na riziku a zaradenie do systému manažérstva súvislosti organizácie. Revízia si nekladie za cieľ premenovať alebo používať terminológiu revidovanej normy, ale úlohou organizácie je predovšetkým využiť požiadavky revidovanej normy na zveľadenie existujúceho systému manažérstva.

Cieľ

Vysvetliť účastníkom požiadavky STN EN ISO 9001:2016  s využitím odporúčaní a príkladov normy  STN P ISO/TS 9002:2017. Predstaviť sedem zásad manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000:2016. Uviesť kľúčové zmeny v STN EN ISO 9001:2016.

Metódy

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady.

 Obsah:

  • Zásady manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000:2016
  • Prehľad a výklad požiadaviek STN EN ISO 9001:2016
  • Zmeny vyplývajúce z porovnania noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 9001:2016
  • Odporúčania a príklady STN P ISO/TS 9002:2017 na riešenie vybraných požiadaviek STN EN ISO 9001:2016

 

Ako kvalifikačný doklad získajú absolventi „potvrdenie o absolvovaní”. 

 

Časový harmonogram školenia

08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

Odborný garant

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
– poradca a lektor. predseda TK 22 Kvalita pri UNMS SR

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP