NEISTOTY MERANIA

Termín konania: 21. máj 2019
PRIHLÁŠKA

ANOTÁCIA

Neistoty  merania

 • vyjadrujú dôveryhodnosť  výsledkov meraní,
 • tvoria neoddeliteľnú súčasť výsledku merania, kalibrácie alebo skúšky,
 • postupy sú normalizované v GUM, EA 4/02
 • patria k požiadavkám ISO 9001, ISO 10012, ISO 17 025,
 • je možné ich správne vyhodnotiť len kompetentnými pracovníkmi, ktorých kompetentnosť je podložená vhodnou prípravou zameranou na postupy ich stanovenia.

CIEĽ

Oboznámiť účastníkov so základnými postupmi určovania neistôt pri meraní, kalibrácii a overovaní meradiel a skúšaní z pohľadu najnovších aktualizácii normatívnych  dokumentov v oblasti neistôt (EA 4/02, GUM).

METÓDY

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Súčasný stav stanovenia neistôt v meraní, kalibrácii, skúšaní a overovaní . Normy a normatívne dokumenty
 • Postupy stanovenia neistôt podľa GUM, EA 4/02
 • Interpretácia výsledkov meraní, kalibrácie a skúšok.
 • Neistoty v certifikátoch. Neistoty v meraní a spôsobilosť meracích procesov.
 • Prípadové štúdie výpočtu neistôt pri kalibrácii meradiel

Ako kvalifikačný doklad dostanú účastníci „potvrdenie o absolvovaní”.

 

ODBORNÝ GARANT:                      

prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.

 • Garant študijných programy Meranie a skúšobníctvo a Metrológia na Slovenskej technickej univerzite.
 • Expert SNAS pre akreditáciu kalibračných a skúšobných laboratórií.
 • Spoluautor TPM 51/93 Stanovenie neistôt pri meraniach a slovenskej verzie EA 4/02. Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration (MSA L/12 ,2010 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii.  http://www.snas.sk). –
 • Autor viac než 150 odborných publikácií z oblasti neistôt.
 • Podpredseda redakčnej rady časopisu Metrológia a skúšobníctvo, člen redakčnej rady časopisu Measurement science review.
 • Lektor UNMS SR, MASM, STU. Poradenstvo v oblasti neistôt pri kalibrácii a skúškach.
 • Predseda Asociácie metrológov Slovenska.

 

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

 Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   160 EUR 

20% DPH:            32 EUR

cena spolu:        192 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

 

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP