Nástroje kvality- riešenie problémov

Termín konania: pripravujeme
PRIHLÁŠKA

Program kurzu rozvíja praktické riešenie problémov v rámci životného cyklu produktu alebo poskytovanej služby.

Cieľ

 • Identifikovať metódy riešenia problémov vo väzbe na požiadavky aktuálnych štandardov systémov manažérstva ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16 949)
 • Prezentovať jednotlivé metódy použiteľné pri riešení problémov
 • Predstaviť 8DReport
 • Uplatniť nástroje pri riešení konkrétnych problémov
 • Prezentovať výsledky riešení s posúdením uplatniteľnosti v praxi

Komu je kurz určený

 • manažérom zodpovedným za prípravu a zavedenie projektu implementácie požiadaviek
 • štandardov systémov manažérstva
 • pracovníkom zodpovedným za riešenie problémov súvisiacich s procesmi a produktmi
 • všetkým záujemcom o rozšírenie si obzorov v problematike systematického riešenia problémov

Metódy

 • identifikácia a hodnotenie očakávaní
 • výklad kľúčových tém
 • cielená diskusia, praktické príklady
 • individuálna a skupinová práca s prezentáciou
 • prípadová štúdia a hra rolí

Obsahová náplň

1. deň

 • Rekapitulácia súvisiacich požiadaviek zo štandardov pre manažérstvo systémov
 • Firemná kultúra versus riešenie problémov, identifikácia nezhôd-atribúty nezhôd
 • Predstavenie jednotlivých nástrojov ( účel, princíp, možnosť použitia )
  • Brainstorming, PDCA,
  • Zber údajov – stratifikácia, Histogram, Regulačný diagram
  • Ishikawa diagram, Pareto diagram, 5Whys
 • Individuálne a skupinové práce k jednotlivým nástrojom
 • Závery 1.dňa

2. deň

 • Rekapitulácia predchádzajúceho dňa
 • Predstavenie metodiky 8DReport
 • Ukážka použiatia nástrojov kvality pre 8DReporte
 • Prezentácie a diskusie k prístupom
 • Test
 • Závery a odporučenia

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

Časový harmonogram kurzu

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program
16,00 – ukončenie kurzu

Odborný garant

Ing. Ján Čupka
certifikovaný lektor vzdelávania dospelých AIVD pre SR a ČR, poradca, audítor a posudzovateľ systémov manažérstva

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP