Metrológia v systéme kvality

Termín konania: 11.-12. apríl 2019
PRIHLÁŠKA

Anotácia

Základným poslaním systému manažérstva kvality je zabezpečenie požadovanej úrovne kvality výrobkov a služieb. Kvalita výrobkov má dominantné postavenie a je rozhodujúcim faktorom rozvoja spoločnosti. Základným predpokladom pre zabezpečenie kvality výrobkov a služieb je správne, presné a jednotné hodnotenie základných parametrov, voľba správnych a presných meradiel a metód, zabezpečenie základných podmienok kvality merania na požadovanej odbornej úrovni. Odborná úroveň pracovníkov je rozhodujúci faktor, ktorému je potrebné venovať prvoradú a zvýšenú pozornosť. Uvedené aspekty, spolu s legislatívou a organizačnými opatreniami, nazývame metrologickým zabezpečením.

Komu je kurz určený

Metrológom v organizácii, manažérom metrológie a zamestnancom, ktorí majú zaviesť, uplatňovať a využívať efektívny systém manažérstva metrologického zabezpečenia.

Metódy

Výučbový program spája teoretický výklad s cielenou diskusiou a praktickými príkladmi.

Cieľ

 • Poznať a pochopiť význam a úlohy metrológie a postavenie metrológa v organizácii.
 • V súlade s požiadavkami legislatívy a systémov manažérstva kvality ISO 9001:2015 zoznámiť účastníkov so súčasnými štandardami podnikovej metrológie, s právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa k metrológii (predovšetkým ISO 9000:2015 a nadväzujúcich noriem) a na metrologické zabezpečenie.
 • Oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou, organizáciou, akreditáciou, skúšobníctvom výrobkov a certifikáciou.
 • Poznať a pochopiť význam, poslanie a úlohy metrológie, ako aj zabezpečenie nevyhnutnej odbornej úrovne pri určovaní správnosti výsledku merania a využitia štatistických metód kontroly kvality výrobkov.

Obsahová náplň

 • Úvod
 • Veličiny a jednotky
 • Meradlá, meranie a výsledky merania
 • Požiadavky ISO 9001:2015 na metrológiu ISO 10012:2003 – Systémy manažérstva merania
 • Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia – predstavenie normy, výklad požiadaviek
 • Metrológia, meranie, chyby a neistoty
 • Základné podmienky kvality merania
 • Diskusia

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

Časový harmonogram

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. DEŇ
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 15,30 – odborný program
15,30 – ukončenie kurzu

Odborný garant

Ing. Ľudovít Miklánek
Certing Moravské Lieskové

 

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s jeho organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   250 EUR 

20% DPH:            50 EUR

cena spolu:        300 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

 

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP