SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Termín konania: 15. apríl 2019
PRIHLÁŠKA

Komu je seminár určený

Pracovníkom spravujúcim riziká v systémoch manažérstva kvality (ISO 9001), environmentu (ISO 14001) a bezpečnosti pri práci (OH SAS 18001 / ISO 45001).

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmyslom manažérstva rizík, požiadavkami na tieto činnosti, spôsobom vytvárania mechanizmov na zvládanie rizík, princípmi a postupnosťou jednotlivých krokov znižovania rizík.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM A OBSAHOVÁ NÁPLŇ V SKRATKE 

 08:30 – 09:00 – prezentácia účastníkov               

09:00 – 11:30 – odborný program

11:30 – 12:30 – obedňajšia prestávka                     

12:30 – 17:00 – odborný program

17:00 – ukončenie seminára

 

Riziko, štandard systémov manažérstva

vznik, história a základy prístupu s riadením akceptáciou rizík, požiadavky základných noriem pre systémy manažérstva

Definície a vymedzenie pojmov

vysvetlenia pojmov spojených s manažérstvom rizík a ich vzájomnej korelácie

Proces manažérstva rizík

stanovovanie kontextu, identifikácia ohrození, analýza rizík, hodnotenie, prijímanie rozhodnutí, zmierňovanie rizík

Nástroje a metódy RM

kvalitatívne a kvantitatívne metódy analýzy a hodnotenia, ekonomika zvládania, 4T, ALARP

ISO 31000 ako základ RM

základné princípy a postupy riadenia rizík podľa ISO

Workshop

praktická ukážka manažérstva rizík na vybranom príklade

 

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Ľudovít Miklánek, Certing Moravské Lieskové

 

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

 

 

 

 

 

 

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP