MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Termín konania: 29. apríl 2019
PRIHLÁŠKA

Komu je seminár určený:

Pracovníkom organizácií, ktorí pôsobia v systémoch manažérstva podľa medzinárodných noriem a sú zodpovední za komunikáciu v rámci procesov a naprieč systémom, prípadné majú za úlohu implementovať v organizácii požiadavky novelizovanej normy ISO 9001:2016

 

CIEĽ seminára:

Oboznámiť účastníkov s principiálnym rozdielom medzi riadením dokumentácie a informácií. Priblížiť základné požiadavky na manažérstvo informácií v procesoch systémov riadenia, ktoré by malo zabezpečiť zvládanie prístupu založeného na znalostiach za dodržania zásad informačnej bezpečnosti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM A OBSAHOVÁ NÁPLŇ V SKRATKE 

 08:30 – 09:00 – prezentácia účastníkov               

09:00 – 11:30 – odborný program

11:30 – 12:30 – obedňajšia prestávka

12:30 – 17:00 – odborný program

17:00 – ukončenie seminára

 

Informácia, dáta, komunikácia a dokumenty

vymedzenie základných pojmov a ich vzájomných vzťahov, história a základy manažérstva informácií

Manažérstvo informácií a znalostí

požiadavky normy ISO 9001 a spôsoby efektívnej aplikácie

Bezpečnosť informácií

základné vlastnosti a postupy pre zabezpečenie spoľahlivosti, adresnosti, dostupnosti a konzistentnosti informácie ako základného predpokladu pre správne rozhodovanie, základné požiadavky ISO 27001

Praktické riadenie informácií v organizácii

ukážky konkrétnych riešení manažérstva informácií z výrobných a nevýrobných organizácií

 

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Ľudovít Miklánek, Certing Moravské Lieskové

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP