MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Termín konania: 6. jún 2017
PRIHLÁŠKA

Komu je seminár určený:

Pracovníkom organizácií, ktorí pôsobia v systémoch manažérstva podľa medzinárodných noriem a sú zodpovední za komunikáciu v rámci procesov a naprieč systémom, prípadné majú za úlohu implementovať v organizácii požiadavky novelizovanej normy ISO 9001:2016

 

CIEĽ seminára:

Oboznámiť účastníkov s principiálnym rozdielom medzi riadením dokumentácie a informácií. Priblížiť základné požiadavky na manažérstvo informácií v procesoch systémov riadenia, ktoré by malo zabezpečiť zvládanie prístupu založeného na znalostiach za dodržania zásad informačnej bezpečnosti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM A OBSAHOVÁ NÁPLŇ V SKRATKE 

 08:30 – 09:00 – prezentácia účastníkov               

09:00 – 11:30 – odborný program

11:30 – 12:30 – obedňajšia prestávka

12:30 – 17:00 – odborný program

17:00 – ukončenie seminára

 

Informácia, dáta, komunikácia a dokumenty

vymedzenie základných pojmov a ich vzájomných vzťahov, história a základy manažérstva informácií

Manažérstvo informácií a znalostí

požiadavky normy ISO 9001 a spôsoby efektívnej aplikácie

Bezpečnosť informácií

základné vlastnosti a postupy pre zabezpečenie spoľahlivosti, adresnosti, dostupnosti a konzistentnosti informácie ako základného predpokladu pre správne rozhodovanie, základné požiadavky ISO 27001

Praktické riadenie informácií v organizácii

ukážky konkrétnych riešení manažérstva informácií z výrobných a nevýrobných organizácií

 

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

 

ODBORNÝ GARANT A LEKTOR

Ing. Ľudovít Miklánek, Certing Moravské Lieskové

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?