QM – Manažér systémov kvality

Termín konania: 25.-27. marec 2019
PRIHLÁŠKA

Kurz svojím obsahom aj rozsahom zodpovedá požiadavkám na harmonizované vzdelávanie v rámci Európskej organizácie pre kvalitu.

Termíny:  

1. sústredenie: 25.-27. marec 2019
2. sústredenie: 15.-17. apríl 2019
3. sústredenie: 20.-22. máj 2019
4. sústredenie: 10.-13. jún 2019


Celý kurz je v rozsahu 13 dní (každý mesiac tri dni, posledné sústredenie štyri dni). Pre získanie osvedčenia je nutné absolvovať minimálne 80%.

Anotácia

firma MASM, s.r.o. Žilina si vás dovoľuje pozvať na štandardný kurz „Manažér systémov kvality“.
Obsahová náplň a rozsah kurzu rešpektuje všetky, medzinárodnými normami stanovené a vyžadované podmienky súvisiace s budovaním a zlepšovaním fungujúceho systému manažérstva kvality vo firmách. Zároveň je v súlade s požiadavkami európskej harmonizovanej schémy pre získanie osobného certifikátu na funkciu QM (manažér kvality) alebo QA (audítor kvality).

Cieľ

 • Osvojiť si systémový a procesný prístup manažérstva kvality
 • Pripraviť účastníkov kurzu na prácu manažéra kvality v organizácii tak, aby získali potrebnú kompetentnosť pre výkon funkcie
 • Prezentovať lektorský, poradenský audítorský prístup k systému manažérstva ako súčasť kompetencií manažéra kvality

Kurz je určený

Všetkým, ktorí v podnikoch zodpovedajú za budovanie, príp. zlepšovanie manažérstva kvality, predstaviteľom manažmentu, pracovníkom útvarov kvality, audítorom kvality, podnikateľom a tým, ktorých poslaním bude v organizáciách navrhnúť, vytvoriť a zlepšovať systém manažérstva kvality.

Spôsob ukončenia

Po absolvovaní všetkých sústredení, zvládnutí písomného testu, ústneho pohovoru a úspešnou obhajobou záverečnej práce získajú úspešní absolventi „osvedčenie“ MASM o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, ktoré je podkladom pre získanie národného a európskeho certifikátu Manažéra kvality.

Metódy

Prednášky, samostatná práca, panelové diskusie – teoretická príprava a praktický tréning sú vedené metódou prednášok, cvičení, workshopov v spolupráci s jednotlivými lektormi – pracovníkmi poradenských a konzultačných firiem, vysokých škôl a manažérov kvality špičkových firiem.

Skrátená obsahová náplň vychádza z cieľov systému výchovy manažérov kvality a európskej harmonizovanej schémy.

Tematické bloky v skratke

 • Zásady manažérstva kvality
 • Organizácia funkcií kvality
 • Manažérstvo auditov
 • Zlepšovanie kvality
 • Manažérstvo zdrojov
 • Kvalita v logistike, odbyt a služby zákazníkom
 • Manažérstvo procesu návrhu a vývoja a projektov
 • Organizovanie manažérstva kvality
 • Meranie spokojnosti zákazníkov
 • Zber a analýza údajov
 • Štatistické metódy
 • Monitorovanie, meranie a metrológia
 • Informačný systém ako nástroj manažérstva kvality
 • Manažérstvo partnerstva s dodávateľmi
 • Manažérstvo procesov
 • Právne a predpisové aspekty
 • Integrovaný systém manažérstva
 • Environmentálne manažérstvo
 • Manažérstvo BOZP
 • Manažérstvo bezpečnosti informácií
 • Manažérstvo rizika
 • Balanced Scorecard
 • Euromodel TQM
 • Ekonomika kvality
 • Akreditácia, autorizácia, notifikácia
 • Posudzovanie zhody
 • Záverečná obhajoba práce – písomný test a ústny pohovor

Možnosť certifikácie

Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (COPO-SSK) spúšťa pilotný projekt umožňujúci záujemcom o osobnú certifikáciu, účastníkom dlhodobého kurzu QM – Manažér systémov kvality absolvovať certifikačnú skúšku v rámci záverečného pohovoru/skúšky kurzu.

Výhody:

 • Absolvovanie len jednej skúšky
 • Cenové zvýhodnenie certifikácie v rámci projektu – 180,- eur (pôvodná cena certifikácie 382,-eur )
 • Získanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu aj certifikát QM Manažér systémov kvality s možnosťou vydania európskeho certifikátu.

Žiadateľ o certifikačnú skúšku QM Manažér systémov kvality  v rámci záverečného pohovoru dlhodobého kurzu musí:

 1. Spĺňať ostatné požiadavky v zmysle Certifikačnej schémy Európskej organizácie pre kvalitu EOQ
 2. Podať písomnú žiadosť na priloženom formulári s kópiami požadovaných dokladov
 3. Odovzdať záverečnú prácu v 2 kópiách
 4. Potvrdenie o úhrade certifikačného poplatku

Poznámka: b) a c) do 7 dní pred termínom certifikačnej skúšky

Časový harmonogram všetkých sústredení

1. DEŇ 
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. – 3. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program

4. DEŇ SÚSTREDENIA
08,00 – 11,30 – Záverečná obhajoba práce – písomný test a ústny pohovor
11,30 – 12,00 – ukončenie sústredenia

Odborný garant

Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.
lektor a poradca, držiteľ národného a európskeho certifikátu „Audítor kvality“ a „Manažér kvality“

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   960 EUR 

20% DPH:            192 EUR

cena spolu:        1152 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP