QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Termín konania: 8.-10. apríl 2019
PRIHLÁŠKA

Zameraný na prípravu interných audítorov systému manažérstva kvality podľa súboru noriem STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 19011:2012.

Anotácia

Interné audity:

 • sú základným nástrojom verifikácie funkčnosti, primeranosti, efektívnosti a zlepšovania systému manažérstva kvality,
 • patria k požiadavkám ISO 9001, na ktoré nie je možné uplatniť výnimku z aplikácie,
 • je možné efektívne vykonávať len kompetentnými pracovníkmi, ktorých kompetentnosť je podložená vhodnou prípravou zameranou na proces auditovanie (ISO 19011).

Cieľ

 • pochopiť a osvojiť si Zásady manažérstva kvality,
 • vedieť sa orientovať v požiadavkách na systém manažérstva kvality,
 • pochopiť požiadavky v súvislostiach celého systému,
 • vedieť posúdiť primeranosť naplnenia požiadaviek
 • pochopiť procesný prístup ako základ efektívneho riadenia činností,
 • pochopiť a zvládnuť techniku vykonávania auditu (od prípravy, plánovania, vedenia auditu až po hodnotení zistení) vrátane práce s dokumentáciou z toho vyplývajúcou,praktické overenie si:
  – cieleného vedenia rozhovoru,
  – prípravy, naplánovania auditu v rámci záverečnej práce
 • vedieť prezentovať závery z vykonaných činností

Komu je kurz určený

Vedúcim útvarov kvality zodpovedným za proces auditovania v organizácii, audítorom systému manažérstva kvality, tým, ktorí sa na túto pozíciu pripravujú a všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s aplikáciou noriem (ISO 9001 a ISO 19011) a metodikou vykonávania interných auditov.

Požiadavka účasti

kurz je nadstavbový, t.j. nadväzuje na základné kurzy/školenia v systéme manažérstva kvality, od záujemcu o absolvovanie kurzu sa očakávajú dobré vedomosti o požiadavkách na systém manažérstva kvality a pôsobenie aspoň 1 rok v systéme manažérstva kvality, prípadne absolvovanie kurzu manažéra kvality, alebo iných základných kurzov v systéme manažérstva kvality.

Metódy

Výklad, cielená diskusia, praktické príklady, simulačné hry, workshopy, samostatná práca s prezentáciou výsledkov.

Obsahová náplň

1. deň Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa súboru noriem STN EN ISO 9000

Dobré poznanie požiadaviek normy ISO 9001:2015, v kombinácii s návodmi na zlepšovanie výkonnosti podľa normy STN EN ISO 9004:2010, je základným predpokladom správnej orientácie audítora v systéme manažérstva kvality.

Cieľ:

 • pochopiť a osvojiť si Zásady manažérstva kvality,
 • vedieť sa orientovať v požiadavkách na systém manažérstva kvality z pohľadu audítora,
 • pochopiť procesný prístup, ako základ efektívneho riadenia činností,
 • zadanie záverečnej práce,
 • preukázať osvojenie si poznatkov 1. dňa samostatnou prácou/spracovaním 1. a 2. časti osnovy zadania záverečnej práce

2. deň Návod na interný audit podľa normy STN EN ISO 19011:2012

Podrobné oboznámenie s programom, plánovaním auditu, prípravou dokumentov, s priebehom auditu a jeho ukončením protokolom o audite.

Cieľ:

 • popísať priebeh plánovania, vykonávania a vyhodnocovania interných auditov,
 • vedieť interpretovať návod STN EN ISO 19011:2012 na auditovanie systému manažérstva kvality,
 • použiť vhodné techniky pre vedenie interných auditov,
 • navrhnúť a rozčleniť príslušnú dokumentáciu,
 • spracovať a obhájiť program a plán interného auditu,
 • preukázať osvojenie si poznatkov 2. dňa samostatnou prácou/spracovaním 3. časti osnovy zadania záverečnej práce

3. deň

1. časť – Praktické cvičenia audítorov 

Workshop (práca v skupinách):
– vedenie cieleného interview/rozhovoru,
– prezentácia výsledkov, s následným využitím poznatkov k spracovaniu kontrolného listu.

Cieľ :

 • praktické overenie si: cieleného vedenia rozhovoru, účelnosti a zmysluplnosti kontrolného listu,
 • príprava, naplánovanie auditu v rámci záverečnej práce.

2. časť – Samostatná práca/dopracovanie Záverečnej práce
Spracovanie 4. a 5. časti osnovy zadania záverečnej práce.

3. časť – Prezentácia záverečnej práce „Príprava na audit“, test. 

 • prezentácia / obhajoba záverečnej práce pred kolektívom, s následným kolektívnym vydiskutovaním možností riešenia odhalených problémov a nedostatkov,
 • záverečný test

Cieľ

 • vedieť prezentovať závery z vykonaných činností,
 • preukázať dostatočnú spôsobilosť k výkonu interných audítorov

Ako kvalifikačný doklad obdržia úspešní absolventi „osvedčenie o absolvovaní”.

Časový harmonogram

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program

3. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program
16,00 – ukončenie kurzu

Odborný garant

Ing. Alexander Tomčík
poradca a lektor, držiteľ národného a európskeho certifikátu „Audítor kvality”

 

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   250 EUR 

20% DPH:            50 EUR

cena spolu:        300 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP