QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality

Termín konania: 13.-17. máj 2019
PRIHLÁŠKA

Zameraný na prípravu externých audítorov systému manažérstva kvality podľa súboru noriem STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 19011:2012. Kurz svojím obsahom aj rozsahom zodpovedá požiadavkám na harmonizované vzdelávanie v rámci Európskej organizácie pre kvalitu.

 

Anotácia

Externé audity:

 • sú účinným nástrojom verifikácie funkčnosti, primeranosti a efektívnosti systému manažérstva kvality dodávateľa
 • majú širokú škálu cieľov a kritérií auditu v závislosti na zadaní klienta, sú vykonávané druhou stranou (napr.: zákaznícke audity) alebo treťou stranou (napr.: certifikačné audity)
 • nezávislosť externých auditov je založená na kompetentnosti audítorov, ktorá je podložená vhodnou prípravou podľa postupov v STN EN ISO 19011:2012

Cieľ

 • pochopiť a zrozumiteľne interpretovať zásady a požiadavky systému manažérstva kvality, vrátane procesného prístupu
 • aplikovať prístupy, metódy a techniky z STN EN ISO 19011:2012 pri plánovaní, výkone a vyhodnocovaní externých auditov
 • identifikovať a prakticky použiť vhodné techniky pre externé audity, vrátane komunikácie
 • preukázať schopnosť naplánovať, viesť, riadiť, vyhodnotiť a prezentovať výsledky auditu

Na základe absolvovania prípravy, vykonania, vyhodnotenia a prezentácie výsledkov tréningového auditu pod dozorom podajú absolventi dôkaz, že splnili podmienku na kompetentnosť audítora pre systémy manažérstva kvality, v časti vzdelávania. Aktívnou účasťou na audite účastníci získajú úvodnú praktickú skúsenosť. Kurz je vedený tímom skúsených a kompetentných lektorov.
Po absolvovaní kurzu môže účastník požiadať a po vykonaní skúšky na COPO a splnení ostatných predpokladov aj získať osobný certifikát Audítor kvality.

Komu je kurz určený

 • manažérom, ktorí majú záujem využiť externý audit ako reálny nástroj manažérstva
 • interným audítorom, ktorí majú ambície pôsobiť ako audítor druhej alebo tretej strany
 • predstaviteľom manažmentu, manažérom kvality
 • pracovníkom, ktorí sú zodpovední za manažérstvo dodávateľov a vykonávajú u nich previerky

Podmienky účasti

Podmienkou prijatia do kurzu je:

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
 • znalosť požiadaviek STN EN ISO 9001:2016
 • úspešné absolvovanie kurzu z oblasti manažérstva kvality napr.: QA (kurz zameraný na vzdelávanie stredného stupňa riadenia), QH – Majster v systéme kvality, QM – Manažér systémov kvality, QM – AU – Príprava audítora pre výkon interného auditu v systéme manažérstva kvality
 • primeraná skúsenosť v manažérstve kvality konkrétnej organizácie
 • praktická skúsenosť s internými auditmi (aktívna aj pasívna)

Obsah

 • Vstup do problematiky auditovania v organizácii
 • Požiadavky STN EN ISO 9001:2016 – pohľad audítora
 • Procesný prístup pri audite
 • Metodika auditu podľa STN EN ISO 19011:2012
 • Dokumentácia a záznamy z auditu
 • Spracovanie plánovacích dokumentov auditu
 • Komunikácia a psychológia auditu
 • Príprava a vedenie rozhovoru
 • Príprava na praktický audit
 • Vykonanie praktického auditu
 • Vyhodnotenie auditu
 • Prezentácia výsledkov, hra rolí
 • Záverečná diskusia, test, odovzdanie osvedčení

Časový harmonogram

1. DEŇ 
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. – 4. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program

5. DEŇ
08,00 – 13,00 – odborný program
13,00 – ukončenie kurzu

Odborný garant

Ing. Ján Čupka
certifikovaný lektor vzdelávania dospelých AIVD pre SR a ČR, poradca, audítor a posudzovateľ systémov manažérstva

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP