Systém kvality podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017

Termín konania: 26. marec 2019
PRIHLÁŠKA

Komu je seminár určený

Odborným pracovníkom laboratórií a manažérom laboratórií zodpovedným za vytvorenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a prípadnú akreditáciu.

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmyslom systémov kvality laboratórií, požiadavkami na tieto systémy, spôsobom budovania, princípmi akreditácie a postupnosťou jednotlivých krokov potrebných k jej dosiahnutiu.

Obsahová náplň

  • Systém kvality (postupnosť krokov budovania systémov manažérstva, zásady poradenstva, dôvod a zmysel implementácie systémov manažérstva, prínosy, procesný prístup v laboratóriu)
  • Úvod do procesu akreditácie (význam a cieľ akreditácie, princíp preukazovania, posudzovanie na mieste odstraňovanie zistených nedostatkov, dohľad )
  • Výklad požiadaviek podľa novelizovanej STN EN ISO/IEC 17025 (výklad jednotlivých kapitol normy, plnenie požiadaviek vzhľadom na napĺňanie princípov funkčného manažérstva kvality)
  • Nástroje pre systém manažérstva kvality laboratória a ich aplikácia v praxi (riadenie informácií, rizík a i.)
  • Integrovaný systém (akreditovaný subjekt/prípadne autorizovaný v certifikovanej organizácii, možnosti integrácie, synergia – vyhodnotenie školenia, záver)

Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

Časový harmonogram

08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program
17,00 – ukončenie kurzu

Odborný garant a lektor

Ing. Ľudovít Miklánek, Certing Moravské Lieskové

Miesto konania

Žilina (Po prihlásení sa na školenie pošleme informácie o presnom mieste konania)

Prihlášky

Riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia.  Prihlášku  môžte vyplniť online alebo na vyžiadanie zašleme prihlášku v elektronickej podobe.

Po tomto termíne je nutné záujem o školenie konzultovať s organizátormi. Účasť na kurze je podmienená  uhradením účastníckeho poplatku!

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien a skladá sa  z položiek:

základná cena:   125 EUR 

20% DPH:            25 EUR

cena spolu:        150 EUR

(V cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP