Otvorené kurzy

P.č. Zoznam všetkých vzdelávacích aktivít Termín
1. QM – Manažér systémov kvality – I. sústredenie 21.-23.3.2016 
2. Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016 6.4. 2016
3. FMEA DIZAJNU A PROCESU 30.-31.3. 2016
4. Metrológia v systéme kvality 10. -11.3.2016
5. Systémy environmentálneho manažérstva 28.-29.4.2016
6. QM – AU Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu 11.-13.4.2016
7. Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 6.4. 2016
8. QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality 2.-6.5.2016
9. Nástroje kvality – riešenie problémov 11.-12.4.2016
10. Rozšírenie kompetentnosti audítorov na vykonávanie kombinovaných auditov pripravujeme
11. Metodika PPAP a APQP pripravujeme
12. Bezpečnosť výrobku, ručenie a zodpovednosť
za škodu spôsobenú chybným výrobkom
pripravujeme
13. Logistický audit pripravujeme
14. Preškolenie audítorov pripravujeme
15. Meranie spokojnosti zákazníkov pripravujeme
16. Efektívna aplikácia procesného prístupu v praxi pripravujeme