Obchodné podmienky/Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky a informácie ku školeniam organizovaných MASM, s.r.o., Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina, IČO:  31644538, DIČ: 2020673490:    

1. Prihlásenie na školenie je možné najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia. Po tomto termíne je nutné  záujem o školenie konzultovať s MASM, s.r.o.

2. Prihlásenie na školenie je možné cez online prihlášku.

3. Ďalšie spôsoby prihlásenia na školenie:

  • emailom – riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku poslať naskenovanú najneskôr do 7 dní pred otvorením školenia na adresu – masm@masm.sk alebo vzdelavanie@masm.sk
  • poštou – riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku zaslať najneskôr do 7 dní pred  otvorením školenia na adresu: MASM, s.r.o., Trenčianska 4,   010 08 Žilina.

4. Po prihlásení sa na školenie Vám bude zaslaný potvrdzujúci email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie.

5. Miesto na školení máte záväzne rezervované až po uhradení celej výšky účastníckeho poplatku.

6. Účasť na školení je podmienená uhradením účastníckeho poplatku, najneskôr do 3 kalendárných dni pred začiatkom školenia.

V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie školenia (prenájom miestnosti na školenie, mzda a cestovné lektorov, študijný materiál, občerstvenie).

7. Ceny školení sú uvedené v informáciách pri jednotlivých školeniach.

8. Spôsob úhrady – prevodným príkazom na účet: ČSOB a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK34 7500 0000 0040 0550 9189

9. Daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote.

10. Zaradenie účastníkov na školenie bude podľa dátumu zaslaných prihlášok. V prípade, že nebude možné z kapacitných dôvodov zaradenie na školenie, vyrozumenie zasielame písomne, telefonicky alebo emailom a ponúkneme náhradný termín. V opačnom prípade účasť na kurze nepotvrdzujeme.

11. V prípade nepredvídaných okolností si MASM, s.r.o. Žilina vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas (najneskôr 3 dni pred konaním školenia) oznámiť vzniknuté zmeny písomne, emailom alebo telefonicky nahláseným záujemcom.

12. Prihláška je záväzná – v prípade odhlásenia účastníka (účastníkov) neskôr ako 7 dní pred otvorením školenia bude splatný celý účastnícky poplatok, je možnosť vyslať náhradníka.

13. Ako kvalifikačný doklad bude vystavené „potvrdenie o absolvovaní” alebo „osvedčenie o absolvovaní” podľa typu školenia.

14. Školenia organizujeme aj vo firmách a organizáciách podľa individuálnych požiadaviek na základe vzájomnej dohody po odsúhlasení cenovej ponuky.

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej iba “GDPR”).

Prevádzkovateľ

NÁZOV: MASM, s.r.o.
ADRESA: Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina
IČO: 31644538
DIČ: 2020673490
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 3125/L

emailová adresa: masm@masm.sk, web-adresa: www.masm.sk , telefón: 0907 827 926

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa.

 

Účel spracovania osobných údajov

Údaje poskytnuté pri použití kontaktného formulára, prihlášky na vzdelávaciu aktivitu a emailovú komunikáciu.

Aby bolo prevádzkovateľ schopný zabezpečiť komunikáciu, prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu a poskytnúť odpovede na otázky k vzdelávacím aktivitám, môže požadovať údaje:

  • meno, priezvisko, titul
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • dátum narodenia
  • adresa

Prevádzkovateľ  tieto údaje využíva výhradne na administráciu a potvrdenie vzdelávacích aktivít, na ktoré sa dotknutá osoba prihlási. Použitie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia vzdelávacej  aktivity, na ktorú sa dotknutá osoba prihlasuje, komunikácia s dotknutou osobou, prihlásenie prípadne odhlásenie zo vzdelávacej aktivity a potvrdenie/osvedčenie absolvovania vzdelávacej aktivity).

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov u prevádzkovateľa prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

 

Súbory cookies

Prevádzkovateľ môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie:

Niektoré funkcie webových stránok (ako napríklad rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

 

Použitie osobných údajov na účely marketingu

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje – emailovú adresu – na účely marketingu (napríklad zasielanie newslettera) – a to len na základe samostatne udeleného súhlasu od zákazníka s týmto spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom kliknutia na odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého takéhoto emailu, alebo nás môže so žiadosťou o odhlásenie kedykoľvek kontaktovať priamo.

 

Zmena a výmaz osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, prípadne výmaz osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.

 

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, lektori).

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijal primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018. Spôsob ochrany a zabezpečenia osobných údajov klientov v súlade so zákonom ustanovuje spoločnosť vo svojich interných bezpečnostných smerniciach.