Časopis KVALITA 3/2010

Časopis KVALITA 3/2010

NOVÁ NORMA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9004: 2009
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH METODY FMEA
Jiří Plura, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ROZVOJ A PODPORA PRINCIPŮ EXCELENCE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU – MODULÁRNÍ PŘÍSTUP
Alena Maňáková

ASPEKTY APLIKÁCIE ZÁSADY VODCOVSTVA V MANAŽÉRSTVE KVALITY V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
Jaromíra Vaňová, Marta Kučerová, Iveta Paulová, Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 4
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI (SMIB) PODĽA NORMY ISO 27001: 2005
Lucia Kapinová, EMARK s.r.o., Bratislava

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY
Mgr. Zuzana Trokanova, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

ŘÍZENÍ KVALITY SLUŽEB
Pavel Blecharz, Hana Štverková, VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta

VZDELÁVANIE: AKO ZABEZPEČIŤ JEHO EFEKTÍVNOSŤ?
Ivan Burger, ibis partner Slovakia, s.r.o.

PRÍPRAVA A VÝCHOVA MANAŽÉROV KVALITY V SR
Iveta Paulová, Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave