Konferencie

Kvalita a bezpečnosť potravín 2013

konferencie-kvalita-a-bezpecnost

Kvalita dodávateľov v automotive 2013

28. november 2013, hotel Holiday Inn Trnava.

Program konferencie

Znovu sa vraciame k téme, ktorá bola vysoko aktuálna v období 90-tych rokov a ktorá postavila základ pre budúce úspechy automobilového priemyslu Slovenskej republiky – kvalita výroby, stabilita procesov a kvalita výrobku. Cestou k ďalšiemu rozvoju a stabilizácii automobilovej výroby na Slovensku je rozvoj dodávateľov a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Ak chceme hovoriť o ďalšom rozvoji, tento musí byť na vyššom stupni fungovania systémov a procesov, ktoré spolu dávajú základ pre kvalitu dodávateľa, ako takého. Kvalita dodávateľov je závislá od zvládnutia troch základných prvkov: ľudia, organizácia, technika.

Všetky tri prvky je potrebné poprepájať fungujúcimi procesmi tak, aby zabezpečovali opakovanú a stabilnú kvalitu výrobku a jednotlivých činností dodávateľa.

Preto pripravujeme cyklus worshopov k téme KVALITA a systémy kvality, ktoré, ako veríme, pomôžu pri budovaní silnej dodávateľskej sféry na Slovensku. Táto konferencia Vás bude informovať o našich zámeroch.

Ing. Jaroslav Holeček
prezident
Zväz automobilového priemyslu SR

Prednášatelia na konferencii

Jaroslav Holeček
ZAP SR

Do roku 2008 člen predstavenstva Volkswagen Slovakia, zodpovedným za personálnu oblasť, neskôr členom predstavenstva, zodpovedným za personálnu oblasť vo VW Group Rus. Od roku 2011 manažér pre projekt spolupráce s univerzitami na MtF STU v Trnave, ďalej ako predseda komisie vzdelávania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a od apríla 2012 prezident Zväzu automobilového priemyslu v SR.
www.zapsr.sk

Pavel Chovanec
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Pôsobil v priemyselnej praxi v oblasti strojárskej výroby, dodávok pre automobilový priemysel. Od roku 1998 je audítorom pre systémy manažérstva v oblastiach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/TS 16949. Má za sebou stovky auditov v rôznych oblastiach certifikovaných manažérskych systémov. Rovnako vykonával aj audity druhou stranou pre dodávateľov OEM.
www.tuvslovakia.sk

Jozef Grauzeľ
MASM systémy kvality

Dlhoročný poradca pri budovaní a zlepšovaní systémov kvality, člen TK 22 pri SÚTN Manažérstvo kvality, audítor kvality SSK a EOQ, autor prekladov noriem ISO 9001, ISO 19011 a OHSAS 18001 a 18002.
www.systemykvality.sk

Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Pôsobil v priemyselnej praxi v oblasti strojárskej výroby, výroby vozidiel a skúšobníctva. Od roku 1994 audítorom pre systémy manažérstva v oblastiach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, VDA 6.1 a ISO/TS 16949. Má za sebou stovky auditov v rôznych oblastiach certifi kovaných systémov treťou stranou a tiež desiatky dodávateľských auditov (auditov druhou stranou), hlavne pre zákazníkov zo skupiny OEM.

Marek Vanko
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bussines Development Manager spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o, v minulosti riaditeľ výrobno-obchodného závodu, manažér nadnárodných a národných spoločností s vysokou
spontánnou znalosťou. V súčasnosti zodpovedný za komunikáciu s klientmi v oblasti nachádzania optimálnych riešení.
www.tuvslovakia.sk

Stanislav Kmeť
GI-BÓN, spol. s r.o.

Konzultant a audítor integrovaných manažérskych systémov so zameraním na efektívne a bezpečné využitie a podporu informačných systémov s účasťou na viac ako 80 projektoch
v Slovenskej republike a v zahraničí.
www.gi-bon.sk

Martin Kašša
Slovalco, a.s.

Manažér IMS, predstaviteľ manažmentu systému manažérstva kvality a predstaviteľ manažmentu systému manažérstva kontinuity činností v spoločnosti Slovalco, a.s. V roku 2010 – 11 viedol projekt Implementácia BCMS v Slovalco, a.s. Vybudovaný manažérsky systém riadenia kontinuity činností bol certifi kovaný spoločnosťou Det Norske Veritas v januári 2011 podľa BS 25999-2. Jedná sa o prvú certifi kácia BCMS na Slovensku a v Českej republike.
www.bcms.sk

Pavol Strýček
Management Systems, s.r.o.

Konzultant a tréner nástrojov a metód neustáleho zlepšovania kvality a zvyšovania výkonnosti. Spolupracoval so stovkami podnikov a organizácií na Slovensku a v zahraničí. Jeho motto je: „Potenciál zlepšovania je nekonečný a každý podnik je nevyčerpateľným zdrojom zlepšení. Všetko závisí od ľudí: najviac od ľudí vo vedení až po ľudí v prvej línii.”
www.msys.sk

Organizačné pokyny a účastnícky poplatok

Miesto konania:
hotel Holiday Inn, Trnava (oproti Trnavskej univerzite)
Hornopotočná 5, 917 01  Trnva

Termín konania:
28. november 2013

Prihlášky:
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite e-mailom na adresu:
vzdelavanie@masm.sk
alebo vyplnením prihlášky

Kontakt:
MASM, s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 76 323 62
Fax: 041 – 76 323 62
E-mail: vzdelavanie@masm.sk

Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie konferencie (zborník prednášok na CD, občerstvenie, stravovanie – 1x obed). Je stanovený dohodou podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

1 účastník:
70 EUR + 20% DPH (14 EUR) = 84 EUR s DPH/osoba

2 a viac účastníkov z jednej firmy:
55 EUR + 20% DPH (11 EUR) = 66 EUR s DPH/osoba

Poznámka: Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku! V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame, zborník zašleme po skončení konferencie. Možnosť vyslať náhradníka.

Spôsob úhrady:
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr do 5 dní pred konaním konferencie.

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Žilina
Číslo účtu: 4005509189/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0550 9189

VS: 39313
KS: 0308
IČO: 31644538
IČ DPH: SK2020673490

Pozvánka v PDF